Amoniak bezwodny karta charakterystyki

Pobierz

Kompendium dla szkół wyższych (red. J. Piotrowski), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.. Magnezu siarczan bezwodny CZDA Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w sekcji 8.Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2014-01-28] Globalnie zharmonizowany system .. Amoniak znajduje szerokie zastosowanie w syntezie organicznej.. W przyrodzie związek ten występuje w .Kwas benzoesowy (łac. acidum benzoicum; E210) - organiczny związek chemiczny, najprostszy aromatyczny kwas karboksylowy.Zbudowany jest z pierścienia benzenowego zawierającego jedną grupę karboksylową.W czasie ogrzewania łatwo sublimuje (entalpia sublimacji ok. 90 kJ/mol).Stosowany jako środek konserwujący do żywności.. 0,05 ppm Hg numer artykułu: KK08 Polska (pl) Strona 6 / 18.. Wartości dla środowiska Istotne PNEC i inne poziomy progowe Parame-tr doce-lowy Poziom pro-gowySiarczan sodu Bezwodny Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 2010-11-17 (Wersja: 1.0) PL (polski) 2/8 2018-06-12 (Wersja: 7.0) 4.1.. Wyniki oceny właściwości PBT i 2015-07-02 (Wersja: 1.0) PL (polski) 5/6 2018-06-11 (Wersja: 4.0) vPvB Glukonian potasu Bezwodny (299-27-4) PBT: jeszcze nieocenione vPvB: jeszcze nieocenione 12.6.. 2015-11-02 (Wersja: 1.0) PL (polski) 3/7 2018-06-07 (Wersja: 5.0) Odniesienia do innych sekcji Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13..

Karta charakterystyki, 2015.

Gaz lżejszy od powietrza, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, chlorem, bromem, jodem.. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, Instrukcja stanowiskowa Wydziału Syntezy Amoniaku .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Potasu węglan bezwodny CZDA Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w sekcji 8.KARTA CHARAKTERYSTYKI WĘGLAN POTASU BEZWODNY Data sporządzenia: 2003-02-10 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. Kwas solny 0,5 mol/l.. Kwas siarkowy 0,5 mol/l.. Opis środków pierwszej pomocy Pierwsza pomoc - środki ogólnie : W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarskiej.Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, Amoniak bezwodny.. W temperaturze pokojowej jest to biała, higroskopijna substancja.. 5.3 Informacje dla straży pożarnej Stosować indywidualny aparat do oddychania z całkowitą osłoną twarzy, ochronne okulary, rękawice, buty oraz gazoszczelną odzież ochronną.Fosforan wapnia dwuzasadowy, bezwodny Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 6.4..

Ocena ryzyka związanego z amoniakiem jako czynnikiem chłodniczym.

Tiosiarczan sodu 0,1 mol/l.. soda, soda kalcynowana, Na 2 CO 3 - nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu węglowego i sodu.. Cechy: silnie żrący i trujący, palny, dobrze rozpuszczalny w wodzie.. Szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz chłodnictwie.. "Chłodnictwo Klimatyzacja" 2010,5:16-19 [6] PN-EN 378-1+A2:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Drogą pokarmową powoduje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła, przełyku, ból brzucha z ryzykiem powikłań i zagrożeniem życia.KARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1.. Przy problemach z oddychaniem: zasięgnąć porady lekarza/służby zdrowia.Ergolid Eko to także idealne medium do wszelkiego rodzaju układów wykorzystujących odnawialne źródła energii.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.Węglan sodu, zwycz.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska ..

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1.Ciekły amoniak wywołuje odmrożenia skóry.

Praca zbiorowa, Podstawy toksykologii.. [4] Amoniak bezwodny Karta charakterystyki zakłady Chemiczne Police S.A. 2012 r. [5] Lindborg A. Niezamarzający płyn do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych .Chlorek baru 2-hydrat (0,1N) Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) Kwas solny 0,2 mol/l.. Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N) Kwas siarkowy 0,1 mol/l.. W wyniku działania amoniaku na halogenki alkilowe powstają aminy będące homologami amoniaku: CHKarta charakterystyki substancji chemicznej - glikol_etylenowy Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Eter dietylowy ROTISOLV Pestilyse ≥99,8 % stabilizowany numer artykułu: T900 Wersja: 2.1 pl Zastępuje wersję z: 28.01.2020 Wersja: (2) data sporządzenia: 07.12.2015 Aktualizacja: 02.04.2020 Polska (pl) Strona 1 / 21Amoniak ciekły..

Opakowanie transportowe: butle ciśnieniowe, cysterny samochodowe i kolejowe ...Glukonian potasu Bezwodny Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 12.5.

Elementy oznakowania Piktogramy określające rodzaj zagrożenia GHS04 GHS05 GHS06 GHS09 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H221, H280, H314, H331, H410Scribd es el sitio social de lectura y editoriales más grande del mundo.Karta charakterystyki substancji chemicznej - amoniak_25 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 2 of 7 Amoniak WE: 231-635-3tlenki azotu, amoniak, tlenki fosforu.. Wersenian dwusodowy 0,05 mol/l.. Ekologiczność płynu to nie tylko zawartość nieszkodliwego glikolu, ale również rezygnacja z toksycznych amin, azotynów, azotanów i związków chromu.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : WĘGLAN POTASU BEZWODNY Wzór chemiczny : K 2 CO 3 Numer CAS : 584-08-7 Numer WE : 209-529-3Fosforan sodu Monobasic Bezwodny Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Pierwsza p 2011-08-02 (Wersja: 1.0) PL (polski) 2/7 2018-07-05 (Wersja: 2.0) omoc - środki po zainhalowaniu : Przenieść ofiarę na swieże powietrze.. Topi się w temperaturze 852 °C i dobrze rozpuszcza się w wodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt