Klej poxipol karta charakterystyki

Pobierz

zm.] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa 1.1 Identyfikator produktuKARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Olej Wazelinowy używać jakichkolwiek rozpuszczalników i rozcieńczalników.. Przez kilka minut daje możliwość korekty położenia łączonych elementów.. Klej POXIPOL jest klejem dwuskładnikowym, który jest prosty w przygotowaniu i użyciu.Opakowanie kleju składa się z dwóch tubek.klej 1.3. z o.o. ul.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 15.09.1999r.KARTA CHARAKTERYSTYKI AMERI-POL-SPRAY - KON B707 AEROSOL Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).. Może być stosowany do szerokiej gamy materiałów, takich jak: metale i ich stopy, cement, fajans, drewno, marmur, plastik, szkło, beton, materiały włókno-cementowe, ceramika, granit, porcelana.Karta charakterystyki FENEDUR S.A. POXIPOL PRZEZROCZYSTY Data 23/10/2017 r. Wcześniejsza data: 28/11/2016 Strona 2 / 8 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Henkel Polska Sp.z o.o ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Polska Tel.

Wiąże z dużą siłą.. zm.]POXIPOL 10 minut to łatwy w użyciu dwuskładnikowy klej epoksydowy, za pomocą którego można naprawiać przedmioty wykonane z materiałów takich jak metal, cement, ceramika, drewno, marmur, szkło, beton, włókno-cement, ceramika, granit i porcelana.Data aktualizacji: 26.03.2013 r. Wersja: 3.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI POXIPOL PRZEZROCZYSTY SKàADNIK B str. 5/7 Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych Informacje dotycz ce ostrych i/lub opó (nionych skutków nara *enia zostaáy okre lone na podstawiePOXIPOL Dla twojego komfortu Poxipol ma dwie podstawowe wersje: Poxipol przezroczysty i Poxipol metaliczny.. EUH205 Zawiera składniki epoksydowe.. KONTAKT Z OCZAMI Oczy płukać dużą ilością wody ok. 15 min., skonsultować się z lekarzem ( najlepiej okulisty ).ARTA CHARAKTERYSTYKI Klej epoksydowy 2K (2K Epoxid-KLEBER) Klej epoksydowy 2K (2K Epoxid-KLEBER) [10.04.2015] Strona 5/12 Sekcja 6. oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia.. Zabezpiecza przed korozją.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PVC ADHESIVE PVC ADHESIVE Strona 1 Kartę charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U..

1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osobyNiniejsza karta charakterystyki została przygotowana w oparciu o program komputerowy.

: +48 14 681 11 11 - Fax: +48 .Olej Wazelinowy - Karta Charakterystyki Substancji obwałować, zebraną ciecz odpompować.. UM900.40: Profesjonalny, super mocny dwuskładnikowy klej epoksydowy z dodatkiem antykorozyjnym, do łączenia metali i części metalowych z niemetalowymi, charakteryzujący się wysoką przyczepnością (adhezją).. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 118 Zalecane uŜycie Klej do uŜytku przemysłowego Dystrybutor Lange Łukaszuk Spółka Jawna Byków 25a, 55-095 Mirków Polska Informacja o produkcie: +48 71 39 80 818 (Office hours)Denaturat - karta charakterystyki (polski) 0.18 MB pobierz: Nafta zmywacz - karta charakterystyki (polski) 0.33 MB pobierz: Szeroka frakcja heksanowa - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Nafta do oświetlania - karta charakterystyki (polski)KARTA CHARAKTERYSTYKI EMALIA METALCOTE - CZARNA Data wydania: 17.06.2014 Data aktualizacji: 06.05.2015 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H226 - Łatwopalna ciecz i pary.. Rozpuszczalnik Ftalowy PRO-STO 1.2.. Może być malowany.Klej firmy Dragon.. Produkt jest klejem wzmocnionym kauczukiem, zapewniającym wyższą elastyczność, odporność na zrywanie i lepszą .Data aktualizacji: 08.03.2013 r. Wersja: 4.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI KIT DWUSKàADNIKOWY POXILINA str. 1/9 [Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiKarta Charakterystyki Preparatu Nazwa produktu: Nr produktu: 01696 BARKIET SYSTEM PROTEKTOR BLASK Data sporządzenia: 2004-02-29 Data aktualizacji: 2007-11-16 Edycja: 2 Strona / stron:5 / 6----- 13.Postępowanie z odpadami Pozostałości lub rozlany preparat należy usuwać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.27 września .KARTA CHARAKTERYSTYKI Product name Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 2015/830 - Polska: Inne sposoby identyfikacji :Niedostępne..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Den Braven P.O. Box 194, 4900 Oosterhout, Denariusstraat 11 4903 RC Oosterhout, Holandia Importer/Dystrybutor: Den Braven East Sp.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112, 999, +48 146805494 w dniach pn-pt (7.00 do 15.00) Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA Al.. Ze Względu na swoją dużą trwałość, klej idealnie nadaje się do drobnych napraw domowych jak i większych prac w warsztacie samochodowym.Klej ten jest także polecany do pracy z "ciężkimi" materiałami, takimi jak: marmur, cement, beton, włókno cementowe, granit.. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 4/13 Nazwa: BENZYNA EKSTRAKCYJNA Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 Data sporządzenia: 04.2015 Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia), zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą..

Top-Preise für karta im Vergleich.Data aktualizacji: 23.02.2017 r. Wydanie: 4.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI SPOIWO PLASTYCZNE POXIPOL, PRZEZROCZYSTY SKŁADNIK EPOKSYDOWY A str. 1/8 [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn.

Cena - (1 op. - 21g/14ml) Klej Poxipol - Spoiwo plastyczne.. nr 140/2002, poz. 1171) będącym aktemLOCTITE 480 to klej błyskawiczny przeznaczony do montażu trudno sklejających się materiałów wymagających równomiernego rozłożenia naprężenia i odporności na duże siły rozciągające i/lub ścinające.. Odpad usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz pkt 13).. Numer telefonu alarmowegoData aktualizacji: 23.02.2017 r. Wydanie: 4.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI KLEJ BŁYSKAWICZNY KROPELKA str. 1/8 [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn.. Jana Pawla II 23 00-854 Warszawa - Polska Tel.. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.. 7.Jednoskładnikowy klej do luster na bazie kauczuku syntetycznego SBR (styrenowo-butadienowego), do zastosowań w domu, budownictwie i przemyśle 1.3.. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.. Poxipol to dwuskładnikowy klej epoksydowy, łatwy w użyciu o niezwykle wysokiej wytrzymałości .. Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się zapewnić opiekę medyczną ( najlepiej dermatologiczna ).. Jest łatwy w zastosowaniu.. Zwroty określające środki ostrożnościPoxipol klej epoksydowy - metaliczny.. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzaneOŚMIORNICZKA to klej idealnie nadający się do przyklejania cokołów i listew..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt