Jak można podzielić protokoły routingu

Pobierz

Przyjęto, że w każdej podsieci istnieje co najmniej jeden odbiorca zainteresowany transmisją kierowaną do grupy multicast.Jak przesłać informacje do sieci odległych Router może uzyskać informację o odległych sieciach na jeden z dwóch sposobów: • Ręcznie - odległe sieci są konfigurowane ręcznie, jako trasy statyczne w tablicach routingu.. Omówiono również właściwości algorytmów routowania takie jak poprawność, prostota, stabilność oraz konwergencja.. Pakiet trafia najpierw do interfejsu rutera stanowiącego bramę dla komputera 1.. Dowiedz się jak wygląda nagłówek, czym jest maska podsieci czy do czego służy CIDR oraz VLSM.. Ten z kolei na podstawie otrzymanej informacji aktualizuje swoją tablicę routingu i przesyła informację dalej.Na rysunku powyżej, krótkie podsumowanie dostępnych protokołów.. Wie, tylko jak wygląda obszar, w którym się znajduje.Protokół umożliwia podział zasobów sieci na niezależne obszary, co pozwala wielu grupom wyznaczać trasy.. Level 1 - jest to router wewnątrz obszaru.. Na poniższych rysunkach przedstawiono cechy obu rodzajów protokołów: Algorytm .. Pierwszy podział obejmuje klasę adresacji a więc protokoły dzielimy na: klasowe (classful) np. RIP v1, IGRP bezklasowe (classless) np. RIP v2, EIGRP, OSPF, IS-ISSystem autonomiczny używający protokołu OSPF można hierarchicznie skonfigurować i podzielić na obszary..

Protokoły routingu.

Podstawa obecnego internetu - protókół IP w wersji 4.. Tak by sobie uzmysłowić jak protokół EIGRP jest klasyfikowany.. W protokołach proaktywnych w każdym węźle utrzymywane są zawsze możliwie najnowsze informacje na temat tras do pozostałych węzłów.. Router buduje tablicę routingu na podstawie informacji wymienionych z sąsiednimi routerami.. W celu wymiany informacji pomiędzyW oparciu o powyższe definicje przedstawione zostaną procedury pomiarowe zdefiniowane w RFC 3918, na których rezultat wpływa działanie protokołów routingu rozgałęźnego.. W .Protokół IPv4.. W każdym obszarze jest stosowany jego własny algorytm routingu stanu łącza.. W protokołach typu dense założono gęsty rozkład w sieci odbiorców pakietów multicast.. Komputer 1 chce wysłać jakieś dane do komputera 3.. Wymiana ta opiera się na protokołach routingu, które mają za zadanie poinformować sąsiednie węzły o sieciach, do których ma dostęp.. Ruter 1, sprawdza w nagłówku pakietu adres IP hosta docelowego i porównuje go ze wpisami w swojej tablicy rutingu.ten samouczek szczegółowo wyjaśnia pętle routingu za pomocą przykładów.. Mimo że w procedurach tych rozważa się sytuację, gdy jedno źródło wysyła dane do wielu odbiorców, łatwo można je rozszerzyć o kolejne źródła.OSPF i IS-IS to protokoły routingu stanu łącza i oba używają algorytmu najkrótszej ścieżki Dijkstry..

Podstawy routingu IP 1.1.

Routing jest spisanym zestawem sposobów jak przejść (przesłać pakiety) z jednej sieci do drugiej.. Protokół komunikacyjny IP "pracuje" w warstwie 3 modelu TCP/IP niezależnie od warstwy fizycznej.. Protokoły reaktywne toProtokoły routingu rozgałęźnego można podzielić na dwa typy: sparse, dense.. W szczególności może być to podział na: Przeznaczenie - protokół bramy wewnętrznej (IGP) i protokół bramy zewnętrznej (EGP), Sposób działania - protokół wektora odległości, protokół stanu łącza, protokół wektora trasy,Protokoły można podzielić na dwie grupy na podstawie zależności pomiędzy routerami.. Zostaną omówione podstawowe informacje .Wymiana informacji między routerami odbywa się zgodnie z określonymi algorytmami i przy wykorzystaniu protokołów routingu dynamicznego.. Takie rozwiązanie pozwala na dynamiczne budowanie struktury.Aug 18, 2020Dynamiczne protokoły routingu należy dostosować do panujących w firmie warunków, zgodnie z następującymi cechami charakterystycznymi które posiadają: Skalowalność ( Scalability ) - W zależności od tego jak wielka jest obecna sieć oraz jakie zmiany będą w niej zachodzić w przyszłości, należy dobrać odpowiedni protokół routingu lub wykorzystać routing statyczny.Protokoły routingu dynamicznego można sklasyfikować głównie według trzech kryteriów, tak jak na poniższym rysunku..

Router wysyła swoją tablicę routingu do kolejnego routera.

Routing oparty na żądaniach TOS wspomaga te protokoły warstwy wyższej, które mogą określić szczególne typy usług.Protokoły routingu w sieciach Ad Hoc można podzielić na proaktywne, reaktywne oraz hybrydowe.. •Dynamicznie - trasy do odległych sieci są automatycznie dodawane do tablic routingu, za pomocą protokołu routingu.Podział na obszary podczas implementacji jest istotny, możemy wykorzystać strategię podziału ze względu na lokalizacje lub funkcjonalność sieci.. Podział na obszary jest realizowany za pomocą określenia czy dany Intermediate system jest Level 1, Level 2 lub Level 1/Level 2.. Podział ze względu na lokalizacje uwzględnia np. oddziały firmy, które traktowane są z punktu widzenia OSPF jako obszaru autonomiczne, a wymiana danych pomiędzy nimi możliwa jest przez .AS w IS-IS można podzielić na mniejsze grupy nazywane area inaczej obszary.. Dowiedz się, czym są pętle routingu i jak powstają w sieci z protokołem routingu wektorowego (distance-Vector routing protocol).. Można tutaj wymienić:2.. Dzieje się tak automatycznie, gdy punkty końcowe usługi udostępniane przez usługę routingu używają protokołu innego niż punkty końcowe klienta, do których są kierowane komunikaty.W10_Routing_IP.. Ponadto każdy router znajdujący się w obszarze rozgłasza informacje na temat stanu łączy pozostałym routerom obszaru.Ruting w praktyce..

W module tym zostaną omówione podstawowe informacje na temat routingu.

Szukając informacji na temat protokołu EIGRP w literaturze natkniemy się często na określenie, że jest to protokół hybrydowy czyli taki, który zajmuje miejsce pomiędzy tradycyjnymi protokołami wektora odległości (np.1.. Routing i adresowanie Mianem routingu określa się wyznaczanie trasy dla pakietu danych, w taki sposób aby pakiet ten w możliwie optymalny sposób dotarł do celu.. Routing z wykorzystaniem stanu łącza, OSPF 6.1. protokoły routingu wektorowego wykorzystują wiadomości nadawcze do nauki i reklamowania ścieżek sieciowych.Wśród dodatkowych właściwości protokołu OSPF można wymienić: jednakowy koszt (equal cost), routing wielościeżkowy (multipath routing) i routing oparty na żądaniach TOS (type-of-service) wyższej warstwy.. Routing stanu łącza a routing wektora odległości Zasada działania protokołów routingu według stanu łącza jest inna niż w przypadku protokołów działających na podstawie wektora odległości.. Przykłady: RIP, OSPF.Podczas routingu komunikatów między różnymi protokołami SOAP usługa routingu używa interfejsów API WCF do konwertowania komunikatu z jednego protokołu na drugi.. Protokoły routingu można podzielić na dwie kategorie: Interior Routing Protocol: Protokoły z tej kategorii są używane w ramach autonomicznego systemu lub organizacji do dystrybucji tras pomiędzy wszystkimi routerami w jego granicach.. Protokoły IGP działają w obszarze pewnej domeny (systemu autonomicznego), czyli sieci pod kontrolą jednej organizacji.1.2 Protokoły routingu dynamicznego Protokoły routingu dynamicznego są technologią, która umożliwia routerom: odkrywanie i utrzymywanie tras połączeń, rozpoznawanie topologii sieci oraz parametrów połączeń, które wykorzystywane są do obliczenia i wyznaczenia tras.. Jest to jedna z podstawowych własności routerów umożliwiających przesyłanie danych w Internecie.. wektor odległości ( ang. distance vector )- określa kierunek i odległość.. Odpowiedzialne są za to odpowiednie protokoły routowane, używane przez routery w tym celu.. Protokoły routingu można podzielić na różne kategorie na podstawie ich cech charakterystycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt