Wymien wzorce średniowiecza

Pobierz

Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.. Zaprosił na dwór licznych uczonych, m.in. mnicha Alkuina, by rozprzestrzenić .ŚREDNIOWIECZE Czas trwania epoki - daty umowne a) Europa Początek - 476 r. n.e. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego Koniec - 1450 - wynalezienie druku przez Jana Gutenberga; 1453 r. - upadek Cesarstwa Bizantyjskiego,1492 r. - odkrycie Ameryki Średniowiecze trwało w Europie ok. 1000 lat b) PolskaKultura średniowiecza w Polsce.. Przykładem postawy ascety, a zarówno świętego jest postać św. Aleksego.Średniowieczne wzorce parenetyczne Święty Przykład - święty Aleksy ( Legenda o świętym Aleksym) Cechy - pobożność, całkowite oddanie się Bogu, umartwianie.. Łatwo wyrzeka się przyjemności wybierając w zamian umartwianie się i cierpienie za grzechy zarówno swoje, jak i ludzkiego ogółu.RYCERZ ŚREDNIOWIECZNY - bogobojny - odważny - zawsze dotrzymywać słowa - dbać o honor i sławę - patriota - uwielbienie Boga i poświęcenie dla obrony wiary - wzorzec dydaktyczny - zyskiwał władzę, stawał się godnym szacunku - propagował postawę wygodną kościołowi - kościół akceptował rycerzy, bowiem w nich upatrywał szerzenie chrześcijaństwaMówiąc o cechach średniowiecza wspomnij: uniwersalizm; teocentryzm; anonimowość autorów; dualizm w postrzeganiu świata; tajemniczość; magię; mistycyzm..

Sztuka, Kultura, Książki.Drugim propagowanym wzorcem osobowym średniowiecza jest doskonały rycerz.

Władca Przykład - król Karol Wielki Cechy - mądrość, pobożność, miłosierdzie dla poddanych, sprawiedliwość, waleczność,.. Ludzie wierzyli w Boga ale jednocześnie we wróżby, czarodziejskie postacie, demony, smoki, wróżbiarstwo i astrologów.. Ludzie mieli problemy z higieną.. Wzorce osobowościowe średniowiecza były utrwalane i charakteryzowane poprzez opisy postaci zawarte w poszczególnych dziełach.Średniowieczne wzorce osobowe.. Modelowym przykładem w średniowieczu była postać św. Aleksego, którego poznajemy czytając utwory hagiograficzne (żywoty świętych), na przykład "Legendę o św. Aleksym".. Na ziemiach polskich może nie był on, aż tak wyraźny jak na Zachodzie Europy, ale i rozwój organizacyjny Kościoła był tu mniejszy.Między innymi dlatego średniowiecze nazywane jest epoką kontrastu i surowości.. Pierwsze uniwersytety powstały w XI i XII wieku we Włoszech, Francji i Anglii .Opracowanie epoki Średniowiecza.. Twórca renesansowy, wszechstronnie wykształcony uczony, zna się na kulturze i sztuce.. Nazwa epoki Nazwę średniowiecze, czyli wieki średnie (łac. medium aevum) wprowadzili twórcy renesansu.Dec 23, 2021Wzorce religijne rozpoczyna postać ascety.. Bardziej niż własne sprawy liczy się los i dobro ojczyzny.. Pierwszym z nich był idealny władca, drugim święty (asceta), a trzecim rycerz..

W średniowieczu wykształciły się wzorce osobowe na dwóch płaszczyznach: religijnej i świeckiej.

Asceta (na przykładzie Legendy o świętym Aleksym) - dla poświęcenia się Bogu, odrzuca wszelkie dobrodziejstwo i luksusy, aby żyć w nędzy i ubóstwie.. Mieszko I (ok. 935-992) Bolesław Chrobry () Mieszko II () Kazimierz Odnowiciel () Bolesław Śmiały () Władysław Herman () Bolesław Krzywousty () Władysław Wygnaniec ()Uniwersytety w średniowiecznej Europie i daty ich powstania.. Stąd pod jego opieką funkcjonowało szkolnictwo skupiające ludzi wykształconych, zdolnych do .Omawiając rolę chrześcijaństwa w średniowieczu warto zwrócić uwagę na następujące trzy dziedziny tj.: polityka, gospodarka i kultura, bowiem w tych obszarach widać bardzo wyraźny wpływ Kościoła.. Możemy się z niej dowiedzieć, że św. Aleksy był człowiekiem wielkiej pokory.Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.. Gotów jest poświęcić dla kraju czas, majątek a gdy to konieczne także życie.. Jego umysł wyróżnia wszechstronność.Koniec średniowiecza wyznaczają trzy wielkie wydarzenia, a mianowicie: upadek Konstantynopola (1453 r.), odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492 r.) i wynalezienie przez Gutenberga ruchomej czcionki (1450 r.).. się w braku kultur narodowych, wykształceniu się jednego wzorca - wedle, którego powstawały dzieła (wzorzec ten wypracowali duchowni)..

Rycerz Przykład - ...Średniowiecze wzorce to: rycerz, asceta i władca.Wymień średniowieczne wzorce osobowe.

Do wzorców religijnych należały dwa modele: ascety i świętego.. Kultura średniowieczna rozwijała się od końca V wieku do końca wieku XV.. Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza) - asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy francis.Gdziekolwiek docierały idee chrześcijańskie, kultura przybierała podobną formę, a filozofia, sztuka i literatura podejmowały podobne tematy i motywy.. Byli na bakier z kulturą.. Średniowieczny uniwersytet − powstała w średniowiecznej Europie Zachodniej instytucja szkolnictwa wyższego o charakterze korporacyjnym.. Już w po koronacji na cesarza w roku 800, Karol Wielki rozpoczął wielką reformę swego cesarstwa.. Obowiązki obrzędowe i duszpasterskie spowodowały, że w okresie wczesnośredniowiecznego regresu kulturalnego Kościół jako jedyna instytucja starał się o choćby elementarne wykształcenie duchownych..

Głównym poglądem średniowiecza, który wyznaczał uniwersalizm był teocentryzm ...Uniwersalizm kultury średniowiecznej.

Utworami prezentującymi postawę rycerza były "Chansons de geste", a w śród nich najbardziej znana "Pieśń o Rolandzie".Trzy wzorce osobowe średniowiecza kierowano do trzech różnych grup społecznych: wzorzec władcy przeznaczony był dla cesarzy, królów, książąt; wzorzec rycerza znajdował odbiorcę w wojownikach; wzorzec świętego miał największą liczbę adresatów.Średniowiecze było epoką, która wykształciła trzy wzorce parenetyczne.. ASCETA - żyje w ubóstwie - przyjmuje pogardę i cierpienie z pokorą - ucieka od sławy, rozgłosu - modli się do Boga - umartwia swoją duszę i ciało - anonimowość - pokora 2. św. ALEKSY Rozdał swój majątek i ruszył na wędrówkę po świecie.Były one rozpowszechniane przez ówczesną literaturę oraz ludzi, którzy upodabniali się do swoich mistrzów.. Czczono kobiety, duchowieństwo ulegało demoralizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt