Symbol cyfrowy zawodu technik mechanik

Pobierz

Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką iWykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach .. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: MEC.03.. to jeden z najstarszych zawodów w historii przemysłu.PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik .Technik mechanik 546 kwalifikacje główne zadania i czynności zawodowe symbol cyfrowy zawodu 311504 MEC.03.. I, zawód: technik mechanik, symbol cyfrowy klasyfikacji zawodu: 311504, program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora CKZiU/TM/2015 Czas trwania praktyki - 90 godzin (15 tyg.. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.. Użytkowanie obrabiarek skrawających.. Absolwent Technikum w zawodzie technik mechanik lotniczy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w .Klasyfikacja zawodów i specjalności - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń..

BRANŻA MECHANICZNA (MEC) Symbol cyfrowy zawodu: 311504.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.Technik mechanik- symbol cyfrowy zawodu 311504. to osoba zajmująca się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo - instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.. W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: MEC.03.. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych: a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, b) wykonywania rozruchu .technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego Uczeń:PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM Klasa IV, sem.. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń oraz MEC.09.. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo MEC.08.. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - egz.. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym: Przedmioty teoretyczne zawodowe: 1..

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2.symbol cyfrowy zawodu: 311410.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Po zadaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzającyPodstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 311410 2 z 7 2013-11-27 21:10 10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montaŜu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznychTechnik mechanik lotniczy - symbol cyfrowy zawodu - 315317.. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311504 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: MEC.05.. Absolwent powinien umieć: Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:symbol cyfrowy zawodu 311504 Warunkiem uzyskania tytułu - technik mechanik jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: MEC.03.. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń; Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu; Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej: 343902: Asystent osoby niepełnosprawnej: 341201: Asystentka stomatologiczna: 325101: Automatyk: 731107: Betoniarz-zbrojarz: 711402: Blacharz: 721301: Blacharz samochodowy: 721306: Cieśla: 711501: Cukiernik: 751201: Dekarz: 712101: Drukarz fleksograficzny: 732209: Drukarz offsetowy: 732210: ElektromechanikTechnik mechanik - symbol cyfrowy zawodu - 311504 Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy..

W CKZiU nr 2 "Mechanik" zawód technik mechanik zawiera dwie kwalifikacje - pierwszą MEC.05.

Wyszukiwarka zawodów oraz ich synonimów opracowana na potrzeby statystyki publicznej z wykorzystaniem klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r., Dz.U.. x 6 godz.) Efekty kształcenia zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzieSymbol cyfrowy zawodu: 1: Fotograf: Fotograf: 343101: 2: Fototechnik (symbol cyfrowy 343104) Technik fotografii i multimediów: 343105: 3: Technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911) Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: 311943: 4: Technik spedytor: Technik spedytor: 333108: 5: Technik logistyk: Technik logistyk: 333107: 6: operator maszyn w przemyśle włókienniczymSymbol cyfrowy zawodu W - współczynnik wagowy dla oceny z kwalifikacji zawodowych Automatyka i robotyka Technik automatyk 311909 0,75 .. Engineering (ang.) Technik mechanik Technik automatyk 311909 0,75 Technik elektronik 311408 0,75 Technik informatyk 351203 0,75 311504 0,75 Technik mechatronik 311410 0,75 Inżynieria środowiskaTechnik mechatronik - symbol cyfrowy zawodu 311410 Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG) - Przejdź do tego obszaru Technik mechanik - symbol cyfrowy zawodu 311504 Lakiernik - symbol cyfrowy zawodu 713201 Monter systemów rurociągowych - symbol cyfrowy zawodu 712613 Operator obrabiarek skrawających - symbol cyfrowy zawodu 722307Zawód: technik mechanik..

symbol cyfrowy: 311[20] Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie.

Charakterystyka zawodu technik mechanik (symbol cyfrowy zawodu: 311504) Technik mechanik to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC).. Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej kwalifikacji.. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi i MEC.09.. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńCharakterystyka zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń (symbol cyfrowy zawodu 723310) Mechanik-monter maszyn i urządzeń to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC).. Technik mechanik lotniczy wykonuje obsługi liniowe i hangarowe statków powietrznych, oceny techniczne oraz naprawy zespołów i wyposażenia statków powietrznych.. Materiały egzaminacyjne obejmują: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z .• Technik mechatronik - symbol cyfrowy zawodu 311410 (kwalifikacje E.3 montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, E.18 eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, E.. 19 projektowanie i programowanie urządzeń mechatronicznych ).. z dnia 10 grudnia 2021 r. poz. 2285).W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] 1 I. ZAŁO ENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE .. Drugą obowiązkową jest MEC.09.technik mechanik 311504 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.technik mechanik.. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji ELM.03.. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik mechanik moe podejmowa prac w rónych gałziach gospodarki narodowej o rónym stopniu organizacji produkcji lub usług, w przemyle maszynowym, budownictwie, budownictwie .1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] 311[52] Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2009 Informacje dla zdającego 1.. Kurs obejmuje 878 godziny lekcyjne i trwa 2,5 roku w systemie zaocznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt