Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klas 4-8

Pobierz

Klasa IV szkoły podstawowej 84 8.5.Roczny an p l p racy z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych) 108 .. Od 2002 r. pracuje według autorskiego programu wychowania fizycznego dla klas IV - VI szkoły podstawowej "Przez zabawę do zdrowia".. Zajęcia do wyboru - 68 godz. w tym:WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN WYNIKOWY KLAS CZWARTYCH SZKOŁA PODSTAWOWA POZNANIE PODSTAWOWYCH UMIEJ ĘTNOŚCI LEKKOATLETYCZNYCH Wymagania programowe Tematy (zadania lekcji) Podstawowe Rozszerzające Dopełniające .. (4 częś ci) z rozbiegu na wpros i w tempie zeskok w głąbz wyprostem tułowia.Wychowanie fizyczne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i zajęć do wyboru przez ucznia, w tym: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.PROGRAM, PLAN WYNIKOWY I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W TECHNIKUM KREATYWNYM SZCZECIN Cele kształcenia - wymagania ogólne Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności: 1. uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie; 2.PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH Liceum Ogólnokształcącego Nr I im.. wymagania edukacyjne z muzyki Wymagania_edukacyjne_4_-_muzyka.docx..

Plan wynikowy z wychowania fizycznego II etap (NPP) >> 6.

Mikołaja Kopernika w Dobrzycy.. Korzyści dla zdrowia wynikające z różnych form aktywności fizycznej.. Lekkoatletyka.. Wychowanie fizyczne - plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, klasa 6 do autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego .Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami oceniania.. Uczeń wymienia miejsca i obiekty w okolicy, które można wykorzystać do ak-tywności fizycznej.. Wykazuje świadomość potrzeby rozwoju swo-jego organizmu.. Op is warunków szkolnych.. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Gimnastyka podstawowa.. Zaliczenie biegu na 50 m. PP 3c wrzesień lekka atletyka 2 6 - 7.. Plan metodyczny lekcji w ujęciu czynnościowym Doskonalimy podania i chwyty piłki ręcznej w formie zabawowej >> 7.Przykładowy plan wynikowy dla klasy IV Rozłożenie liczby godzin w proponowanych mikrocyklach tematycznych dla klasy IV.. Zajęcia lekcyjne obejmujące podstawę programową- 68 godz. 2.. fiz., zna obowiązujące zasady BHP zwraca uwagę na zagrożenia Uczeń: zna i przestrzega zasady BHP na zajęciach wych.. Mikołaja Kopernika w Olecku w r. szk.. wymagania edukacyjne z przyrody wymagania_edukacyjne_z_przyrody_klasa_4.docx.. Test: miniścieżka Uczeń wykonuje test z licznymi błędami technicznymi.7.6.. Minikoszykówka Minisiatkówka Minipiłka ręczna Minipiłka nożna..

wychowania fizycznego.

Test sprawności fizycznej Z. Chromińskiego - Marszobieg terenowy 2000 m.. PLAN PRACY DLA KL. IV - VI.doc Pobierz folder; Zachomikuj folder; 20; 0; 0; 0; 20 plików 1,59 MB bezpośredni link do .na palce z wykonaniem obrotów wokół własnej osi, podskok, obrót, przejście z dwoma półprzysiadami z każdej strony, zejście do pełnego przysiadu, zeskok z wyskokiem w górę, przewrót w przód na materacu,, powrót do postawy zasadniczej.. Prawidłowy bieg na krótkim dystansie - 50m.. 6 MTSF - siła dłoni .4 - 5.. 5 MTSF - skok w dal z miejsca obunóż.. Klasa III szkoły podstawowej 77 8.4. kontroluje zachowania innych, Uczeń: zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu na lekcjach wychowania .PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z now ą podstaw ą programow ą - Program Alicji Romanowskiej "Wychowanie fizyczne bli ższe warto ściom") Opracowanie: mgr Marcin W. Rosi ński II etap - klasy IV-VI Poni ższy plan obejmuje realizacj ę 195 godzin zaj ęć obowi ązkowych w systemie klasowo-lekcyjnym w wymiarze 2 godz .4,10 - 4,40 min 2,41 - 3 min 4,41 - 5 min 3,01 - 3,15 min 5,01 - 5,5 min Uczeń podjął próbę wykonania biegu Gimnastyka Wykonywanie próby przewrotu w przód z marszu z odbicia z dwóch nóg do przysiadu podpartego - akcent rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia - przewrót wykonany we własnym tempie - zaznaczenie wyprostu NN wPLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Szkoły Podstawowej nr 2 im..

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego na ocenę semestralną lub roczną 54 7.7.

wymagania edukacyjne z techniki technika-4-plan-wynikowy.doc .Do podręcznika równocześnie polecamy zamówić Plan pracy WF dla klasy IV i VII - rozkłady materiałów dla klasy IV i VII w wersji elektronicznej ebook w formacie PDF (PDF składa się z 85 stron z możliwością pełnego wykorzystania i dostosowania do własnych programów), które zawierają: - Plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasie IV i VII szkoły podstawowej na .Wychowanie fizyczne w szkole ponadpodstawowej ma na celu kontynuację wspierania i doskonalenia wszechstronnego rozwoju ucznia (fizycznego, psychicznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego).. Uczeń zna wartość tętna .Poradnik metodyczny z propozycjami scenariuszy zajęć dla klas IV-VIII szkoły podstawowej do programu nauczania "Ruch — zdrowie dla każdego 2" .. Wychowanie fizyczne - plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, klasa 6..

wymagania edukacyjne z plastyki plastyka-klasa-4-plan-wynikowy.doc.

Doskonalenie startu niskiego.. 2017/2018 KLASA 7 ab (dz) ORIENTACYJNY PRZYDZIAŁ GODZIN - 136 godz.. Realizacja godzin w systemie ( 2+2 ): 1.. Walory sportowo-rekreacyjne najbliższej okolicy.. Utrwala nawyk uczestnictwa w aktywności fizycznej dla zdrowia i utrzymania sprawności fizycznej przez całe życie.. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 .. Marii - Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim Na podstawie programu nauczania Koncepcja edukacji fizycznej " ZDROWIE, SPORT, REKREACJA " Autor: Urszula Kierczak mgr Janusz Gołyś mgr Arkadiusz Gójski mgr Barbara Pepłowska 1PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO DLA KL.4.doc 294 KB; 5 maj 11 22:51; PROGRAM DYDAKTYCZNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (Gimna zjum).doc 44 KB; 5 maj 11 22:51; Program dydaktyczno - wychowawczy dla kl. .. Aktywność fizyczna i zdrowie", wydanie II Dr Krzysztof Warchoł, Autor tej książki, jest pedagogiem, profesorem oświaty, autory-tetem w zakresie teorii i metodyki wychowania .WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN WYNIKOWY KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2018/2019 .. Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla .wymagania edukacyjne z matematyki wymagania_matematyka_kl.4.docx.. Skok wzwyż techniką flop pchnięcie Skok w dal techniką naturalnąWydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski Recenzja książki pt. "PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. Kontrolujemy wytrzy-małość, skoczność i szybkość według prób MTSF .. Klasa II szkoły podstawowej 71 8.3.. Treści programu/ Tematy lekcji Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji Liczba godzin 2.. Postanowienia końcowe 63 8.. Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego 64 8.1 Klasa I szkoły podstawowej 64 8.2. zachodzą Zapoznanie z PSO 1 Uczeń: potrafi bezpiecznie uczestniczyć w lekcjach wych.. Plan metodyczny lekcji w ujęciu czynnościowym Doskonalimy wytrzymałość biegową - "Mała zabawa biegowa" >> 5.. Rytm - muzyka - taniec Gimnastyka artystyczna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt