Polecenie pracy zdalnej w aktach osobowych

Pobierz

W części A należy przechowywać dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia, a w części C - dokumenty w zakresie ustania stosunku pracy.Lista sprawdzająca akta osobowe.. Przypominam!. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.. 9 sierpnia 2020.. W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji indywidualnej) regulują art. 22 1, 22 1a i 22 1b Kp oraz wydane na jego podstawie nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).. Zakładka do części A akt osobowych.. Mnożą się pytania o to jak będą wyglądały akta osobowe po Nowym Roku, czy musimy dostosować dokumentację dotychczasowych pracowników do nowych przepisów.. Pytań jest mnóstwo a czasu mało.. Wyjaśniamy o co chodzi dokładnie.Przedstawiając szczegółowe zasady wykonywania pracy zdalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (projektodawca) zamierza uchylić przepisy Kodeksu pracy, dotyczące zatrudniania pracowników w formie telepracy.. Porozumienie zmieniające..

Zakładka do części C akt osobowych.

Czym jest procedura BYOD?. więcej.. * niepotrzebne skreślić .Lista sprawdzająca akta osobowe, to lista dzięki której upewnisz się, że akta osobowe za których prowadzenie jesteś odpowiedzialny - są prowadzone zgodnie z przepisami!. W tej części umieszcza się oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 1, § 1 1 i 1 2 Kodeksu pracy);Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie .W praktyce również praca zdalna najczęściej realizowana jest przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co upodabnia ją do telepracy.. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracownic .Akta osobowe i dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 roku to jeden z najgorętszych tematów poruszanych w ostatnich dniach i tygodniach przez kadrowców.. Jest to racjonalne działanie, gdyż w propozycjach zapisów dotyczących pracy zdalnej znalazło się wiele dotychczasowych regulacji normujących telepracę.Zgodnie z art. 3 powołanej ustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)..

Polecenie wykonywania pracy zdalnej wraz z procedurami.

Tymczasem praca zdalna ma charakter incydentalny.. W konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie.. W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).W przyjętej przez rząd i podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę specustawie znalazło się kilka zapisów ważnych dla przedsiębiorców, ale też pracowników.. O digitalizacji procesów HR w kontekście dostępu do elektronicznych akt osobowych przeczytasz w naszym artykule.Polecenie pracy zdalnej (w związku z zagrożeniem koronawirusem) Dokument aktualny.. Test wiedzy - odpowiedzi.. W konsekwencji .Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej.. więcej.. z 2019 r., poz. 2215)Jeśli zatem pracownik ukończy np. szkolenie, to nie składa do akt oryginału certyfikatu jego ukończenia, a jedynie kopię.. Odnotowano kolejne przypadki koronawirusa w Polsce.. Wzór umowy o .Praca zdalna.. W części B akt osobowych przechowuje się bowiem dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub ze zdobywaniem bądź z uzupełnianiem wiedzy i umiejętności na zasadach innych niż dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych.• Zakaz konkurencji w umowie o pracę..

Praca zdalna: • Praca zdalna a przepisy prawa pracy.

Gdzie wpiąć dokumentacją służby przygotowaczej?Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej.. więcej.. Lista warunków, które muszą być spełnione, by umożliwić pracownikom odpowiedzialne korzystanie z prywatnych urządzeń w pracy, nie jest krótka.. Rozwiązanie to może być zastosowane także w szkole.Polecenie wykonywania pracy zdalnej umieszcza się w aktach osobowych pracownika w Biurze Kadr.. Za chwilę ten problem może dotknąć także Twoją firmę.. Test wiedzy na stanowisko kadrowo-płacowe.. W nawiązaniu do polecenia pracy zdalnej z dnia 30 marca 2020 r., na podstawie art. 3 ust.. • Praca zdalna - stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy.. W takim przypadku do pracownika wykonującego pracę w domu stosuje się ogólne przepisy dotyczące stosunku pracy.Polecenie pracy zdalnej.. W konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie.. Warunki telepracy a praca zdalna Telepraca, w odróżnieniu od pracy zdalnej, jest wykonywana regularnie, a nie incydentalnie, w razie wystąpienia doraźnej potrzeby.W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)..

Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej.

.Akta osobowe - część A.. • Praktyczne wskazów na temat pracy zdalnej (polecenie pracy zdalnej, kontrola i nadzór nad pracownikiem wykonującym pracę zdalną, bhp a praca zdalna, regulamin pracy zdalnej).. Czy i jak można zadbać o bezpieczeństwo danych wrażliwych w czasach mobilności?. Pobierz wzór pisma "polecenie wykonywania pracy zdalnej".. Należy od razu zwrócić uwagę na fakt, iż to pojęcie "praca zdalna" nie jest w żaden sposób .W specustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znalazły się zapisy o możliwości polecenia pracownikowi wykonywania tzw. pracy zdalnej.. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.. Eksperci wyjaśniają, na czym polegają nowe zmiany oraz jakie prawa i obowiązki mają pracownik i pracodawca.Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej.. Moje dzisiejsze spotkanie ze studentami zdominował właśnie ten temat.Zgodnie z art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.. z 2020 r. poz. 374) w celu przeciwdziałania COVID-19pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza .Gdyby dzisiaj zapytać pracowników działów kadrowo-płacowych czego najbardziej brakuje im podczas pracy zdalnej, zdecydowana większość (jeśli nie wszyscy) odpowie - akt osobowych pracowników.. więcej.. więcej.. Jednym z takich zapisów jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej.. 6 i 7 ustawy z 15 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, polecam Pani prowadzenie .Polecenie pracy zdalnej - napisał w Dokumenty kadrowe: Czy polecenie pracy zdalnej z oświadczeniem pracownika należny wpiąć do akt osobowych?. więcej.. Obowiązkiem pracownika jest zastosować się do polecenia pracodawcy.. Uzyskaj dostęp do Portalu Kadrowego a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę) .. Akty prawne.. W konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie.W projekcie rządowej tarczy antykryzysowej 4, czyli dokładnie w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do której dotarł serwis Prawo.pl, rząd podjął pierwszą tak naprawdę próbę uregulowania pracy zdalnej.Pracodawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy, do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.Oznacza to, że niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych pracowników należy założyć i prowadzić, odrębnie dla każdego z nich, akta osobowe.. Postaram się więc przybliży .Wgląd w akta osobowe podczas kontroli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt