Czynniki które warunkują powstanie lodowców

Pobierz

Dz• wymienia czynniki, które warunkują zróżnicowanie temperatury powietrza i wielkość opadów w Polsce • określa przeważający kierunek wiatrów w Polsce · wyjaśnia znaczenie terminu przepływ · wyjaśnia znaczenie terminów: źródło, rzeka główna, dopływ, system rzeczny, dorzecze, zlewisko, ujście deltowe, ujście lejkowate Pokaż więcej.blocked.. powietrza i zagłębienia terenu.. Zadanie.. odpowiedział (a) 16.05.2009 o 10:28: Powstanie lodowców i lądolodów określają odpowiednie warunki klimatyczne, przede wszystkim obfite opady atmosferyczne w postaci śniegu i ujemna temperatura powietrza.. Ekologia.pl 0 Ocena (3.9) Oceń:Europa jest najbardziej rozczłonkowaną częścią świata, o silnie rozbudowanej linii brzegowej, której długość wynosi ok. 38 tys. km (bez linii brzegowej wysp).. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji:Wzrost temperatury wód spowodował zanik 20% raf i uszkodzenie kolejnych 20%.. i wyerodowanego koryta, w czasie transportu ma miejsce erozja denna, wgłębna, która żłobi dno, prowadząc do powstania wąskich i stromościennych dolin V-kształtnych, w .W miarę cofania się klifu i rozrastania platformy, słabnie siła niszcząca fal.. Odpowiednio niska temperatura powietrza.śnieg - zawiera ok. 90% powietrza firn - nagromadzenie drobnych ziaren lodu; ok. 50% powietrza biały lód firnowy - ok. 20-30%powietrza niebieski lód lodowcowy - gruboziarnisty i twardy; ok. 20% powietrza Warunki ukształtowania terenu i klimat wpływają na rodzaj powstałego lodowca.4*..

Jest to linia, powyżej której więcej śniegu przybywa niż topnieje w ciągu roku.

Delta powstaje, gdy rzeka uchodzi do zbiornika wodnego (morza lub jeziora), który charakteryzuje się nieznacznymi wahaniami poziomu wody.. Kiedy klif znajdzie się poza ich zasięgiem staje się martwy.. W miejscach, gdzie luźne, suche skały nie są osłonięte, cząstki mineralne znajdujące się na powierzchni Ziemi są porywane i przenoszone przez wiatr.. Kolejne przekształcenia śniegu prowadzą do powstania lodu firnowego , którego ziarna lodowe są większe i spojone tzw. cementem lodowym, który 20- 30 % powietrza.Hipoteza solarna zakłada, że woda wytworzyła się na skutek łączenia w atmosferze ziemskiej wodoru i tlenu.. Wysokie opady śniegu.C.. Czynniki warunkujące powstawanie lodowców górskich to : * granica wiecznego śniegu - jest to linia, powyżej której śniegu spada więcej, niż się topi; * odpowiednia rzeźba terenu - ważne jest wgłębienie; * odpowiednia temperatura i opady.. Według tej hipotezy wodór dotarł do Ziemi razem z wiatrem słonecznym..

Rafy chronią wybrzeża przed falami sztormowymi, warunkują rozwój rybołówstwa i turystyki.

kuli ziemskiej.osadów, niż może zostać usuniętych przez prądy i fale.. Duża prędkość wiatru.D.. Budująca działalność morza:Lądolody i lodowce górskie.. Jeśli natomiast pewnego dnia wzrośnie do 38°C, to nie będzie znak, że nastąpiło zapowiadane ocieplenie klimatu.. glacjologia-nauka o lodowcach i lądolodach Powstanie lodowców i lądolodów określają odpowiednie warunki klimatyczne: przede wszystkim obfite opady atmosferyczne w postaci śniegu i ujemne temp.. Warunki takie panują na obszarach wysokich gór oraz w wysokich szerokościach geograficznych kuli ziemskiej.wiki450 Lodowce i lądolody powstają w miejscach znajdujących się powyżej tzw. granicy wiecznego śniegu (linii, granicy wieloletniego śniegu).. Na takich obszarach, kolejne warstwy gromadzącego się śniegu wywierają nacisk na warstwy leżące poniżej, śnieg ten podlega naprzemiennym procesom .Powstaje on w wyniku przeobrażenia luźnych kryształów śniegu w ziarna lodu Proces ten zachodzi podczas wielokrotnego topnienia, a następnie zamarzania śniegu.. Rzeźba terenu sprzyjająca gromadzeniu się opadów atmosferycznych.B.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu..

ahlukileoi i 65 innych użytkowników uznało tę odpowiedź za pomocną.Feb 7, 2022Zaznacz czynniki, które warunkują powstanie lodowców.A.

Tworzy się przede wszystkim w płytkich zbiornikach wodnych, w morzach zamkniętych, pozbawionych przypływów i odpływów i silnych prądów .Lodowce - napisał w Nauki ścisłe i przyrodnicze: moze poskładamy wszystkie materiały na mature z geografi w jedno miejsce.. LODOWCE DZIAŁALNOŚĆ NISZCZĄCA I BUDUJĄCA LODOWCÓW I LĄDOLODÓWPowstanie lodowców i lądolodów określają odpowiednie warunki klimatyczne, przede wszystkim obfite opady atmosferyczne w postaci śniegu i ujemna temperatura powietrza.Warunki takie panują na .Obszary, na których opad jest większy niż parowanie i odpływ całkowity, mają dodatni bilans wodny (O > P + OC).. Ma to ogromne znaczenie ponieważ rafy są siedliskiem 25% światowych gatunków morskich.. Około 25% powierzchni kontynentu stanowią półwyspy, spośród których największymi są: Riła - pasmo górskie w południowo-zachodniej Bułgarii.Położenie granicy wieloletniego śniegu zależy głównie od czynników takich jak: klimatycznych, zwłaszcza średniej temperatury lata i ilości opadów atmosferycznych (klimatyczna granica wieloletniego śniegu), pogodowych (sezonowa granica wieloletniego śniegu)Czynniki wpływające na szybkość działalność erozyjną: - ilość przepływającej wody - prędkość płynięcia wody, - ilości transportowanego materiału skalnego, - rodzaju podłoża przez jakie płynie rzeka Erozja może być: - wsteczna - najczęściej zachodzi w górnym odcinku rzeki i doprowadza do cofania się źródła - wgłębna - niszczenie podłoża znajdującego się w korycie rzeki, - boczna - rozmywanie i podcinanie brzegów przez wodę płynącą Działalność .Warunkiem koniecznym do utrzymywania lodowców ( lądolodów) są obok niskiej temperatury obfite opady śniegu.Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji)..

Do czynników warunkujących powstawanie lodowców górskich zaliczamy: 1. Wysokość przebiegu granicy wiecznego śniegu, a więc odpowiednio niska temperatura; 2.

Co to wobec tego jest klimat?Przykładowe warunki, które są konieczne do powstania lodowców górskich lub kontynentalnych: 1.Lista wszystkich opisanych haseł krzyżówkowych oraz słów i wyrazów ze słownika języka polskiego pasujących do opisu ZESPÓŁ CZYNNIKÓW, KTÓRE WARUNKUJĄ POWSTANIE CZEGOŚ, ZAISTNIENIE JAKIEGOŚ ZJAWISKA LUB ZDARZENIA.kategoria: Czynniki Egzogeniczne.. Hipoteza geochemiczna mówi natomiast, że woda powstaje we wnętrzu skorupy ziemskiej i uwalnia się z magmy w czasie procesów wulkanicznych.Czynniki klimatotwórcze Jeżeli w najbliższym roku temperatura powietrza pewnej nocy spadnie w Polsce do -38°C, to jeszcze nie będzie oznaczało, że zaczęła się epoka lodowcowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt