Ewaluacja ipet dziecka z autyzmem

Pobierz

na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaDostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia IPET uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.. Nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem wspólnie dokonują wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, wspólnie opracowali IPET, wspólnie spotykają się na zebraniach zespołu w celu omawiania bieżących spraw, pojawiających się problemów .IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu.. zajęcia rozwijające funkcje poznawcze zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej inne zajęcia.. IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny.IPET jest konstruowany dla konkretnego dziecka z określonym rodzajem niepełnosprawności.. Sylwia Dymek.. • Problemy z przyswojeniem i zrozumieniem reguł podczas gier zespołowych i wyścigów na zajęciach wychowania fizycznego.. Podstawowym warunkiem skonstruowania indywidualnego programu jest dokonanie refleksyjnej analizy poziomu funkcjonowania ucznia, a także oceny jego potencjalnych możliwości oraz ewentualnych trudności w zakresie nabywania:Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera..

LUM - arkusz obserwacji dziecka z autyzmem.

Wsparcie czy ograniczenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej.Program edukacyjno - terapeutyczny dziecka z mutyzmem wybiórczym WstępPotrzeba komunikowania się z otoczeniem jest bez wątpienia jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka.. Cel nadrzędny programu: Celem zajęć rewalidacyjnych jest wszechstronny rozwój ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem), w szczególności wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm i reguł .Okres na jaki utworzono IPET Rok szkolny 2011/2012 4.. Zapewnienie uczniowi możliwości chwilowego odizolowania od grupy (wyjście z sali z asystentem, kącik relaksacyjny) w celu wyciszenia, uspokojenia ucznia lub ewentualnie - zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom.Przesyłam przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną upośledzenie umiarkowane i autyzm.Dziewczynka realizowała w klasach IV-VI nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Inowrocławiu INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY IPET Agata .. (5/4b/2011/2012) Metryczka z danymi ucznia Imię i nazwisko .IPET - zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH na zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych..

Konstrukcja dokumentu, przykłady zaleceń, ewaluacja.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Zgodnie z rozporządzeniem zanim stworzymy IPET musimy przeprowadzić WOPFU (wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia) spisując w nim "indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia" ( §6 pkt.. Aleksandra Strońska.. Nie zauważono żadnych odchyleń od normy.ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem; •zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne -w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.. zajęcia usprawniające funkcje poznawcze.IPET - czym jest?. 13 Zakres Rodzaj dostosowania i sposób ich realizacji .. Ewaluacja IPET Załącznik nr Indywidualny Program Edukacyjno-TerapeutycznyPrzykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej - zmysły.. Dobrze funkcjonuje w sytuacjachotoczenia ucznia, jego miejsca w sali, sposobów pracy.. W celu określenia mocnych i słabych stron warto w .Wsparcie ucznia z na terenie placówki oświatowej Wskazane jest zrozumienie i określenie poziomu funkcjonowania ucznia w zakresie "Triady Autystycznej" Należy zdefiniować podstawowe deficyty ucznia i dostosować metody i formy pracy IPET (na podstawie orzeczenia o KS oraz we współpracy z rodzicem i specjalistami pracującymiautyzm orzeczenie ..

Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu.

Arkusz Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.. (pomoc nauczyciela wspomagającego lub asystenta dziecka z autyzmem) lub w grupie przedszkolnej specjalnej dla dzieci z autyzmem; .. Ewaluacja PAC 1 Gunzburga VII.. polskiego, nie lubi zmian w klasie, dużo czasu zajmują dziecku prace domowe, jest wrażliwy na hałas i zapach.. IPET to tajemniczo brzmiący skrót, który być może nic nam od razu nie mówi.. Komunikacja jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości społecznej, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i .IPET i WOPFU.. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka.. wskazanie form sprawdzania dostępnych dla ucznia z AAC, w formie komputerowych aplikacji, wydłużenie czasu pracy.. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx z dnia xxx wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną xxx.Podczas opracowywania IPET dla któregokolwiek ucznia niepełnosprawnego (niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością rucho-wą, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,Pobierz przykładowy IPET Przykład: Fundacja Spectrum Liberi INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) Uczeń z autyzmem dziecięcym I. METRYCZKA: Imię i nazwisko ucznia Jan Kowalski Rok urodzenia ucznia 2008 Podstawa założenia karty IPET - nr i data wydania orzeczenia Nazwa szkoły 107/06/11 Orzeczenie wydano w dniu 12 czerwca 2011 r.Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 4 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna Mocne strony dziecka: Zmysły wzroku, słuchu, węchu i smaku funkcjonują prawidłowo..

... - w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

10 ust.. IPET ucznia klasy 4.. • Uczeń realizuje podstawę programową kształcenia .Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Słabe strony ucznia trudności w funkcjonowaniu, bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkoły) Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 1.Informacje od rodziców ucznia Wojtek wykazuje zainteresowanie matematyką nie lubi zajęć z jęz.. Bobolice.IPET • AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA • pliki użytkownika jolamaj przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • indywidualny1.rar, indywidualny2.rar Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Bielsko-Biała.. związane z potrzebami tego ucznia sposób realizacji działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowegoPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Jest to skrót nazwy dokumentu, a mianowicie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, opracowywanego dla uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny w oparciu o orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.Program rewalidacji Program zajęć rewalidacyjnychdla ucznia klasy.. (rok szkolny 2015/2016) 1.. • Problem ze zrozumieniem i przyjęciem sytuacji wynikających z relacji koleżeńskich norm i reguł społecznych.. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 16.IPET od A do Z W tym dziale znajdziesz porady i wskazówki dotyczące opracowywania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Zawarte w nim informacje będą pomocne podczas opracowywania dokumentu, ale także jego monitorowania, ewaluacji i modyfikacji.Włączanie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się.. Opublikowano: 26 marca 2017 roku.. Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt