Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pobierz

Efektem realizacji Zadania może być wytworzenie Produktu zarządczego lub specjalistycznego, który podlega odbiorowi.. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zorganizowania i przeprowadzenia dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska szkoleń z 4 (czterech) zakresów tematycznych, w podziale .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą, w związku z organizacją XIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. Obiekt powinien znajdować sięSZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę hali do montażu systemu symulacji Śnieżnik w Koszalinie.. Pompa infuzyjna strzykawkowa.. Niepodległości 208.. Odzwierciedla on rzeczywiste potrzeby zamawiającego, umożliwia wykonawcy obliczenie ceny oferty oraz, zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, zapewnia, że wszyscy wykonawcy rozumieją opis przedmiotu .Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1.. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I druki wykonane na białym papierze i kartonie Lp Rodzaj druku Ilość 1 Wniosek o zaliczkę A6 17 bl..

Opis przedmiotu zamówienia.

5.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Budowa budynku dydaktycznego "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy ul. Batorego 8 w Warszawie" Parametr wymagany.. ** wzór nr 1/I 2 Rozliczenie zaliczki A6 14 bl.. Harmonogram zadań musi uwzględniać etapy: prac koncepcyjnych, akceptacji, produkcji.. Podstawą wszystkich wariantów jest ta sama idea architektoniczno-graficzna.Przyjęło się, iż wszelkie wątpliwości i niejasności w opisie przedmiotu zamówienia tłumaczyć należy na korzyść wykonawcy..

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego.

SPORZĄDZENIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ : stanowiącej podstawę do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o udzieleniuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych: Kluczbork, Strzelce Opolskie, Tarnowskie Góry będących w administracji Zarządu Zlewni w Opolu.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych .. (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) dla "Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych Powiatu Proszowickiego" zamówienie realizowane w ramach projektu:1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH Powierzchnie biurowe wewnętrzne: Lp..

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

w Warszawie przy al.. Zamówienie Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w SOPZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Określenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika kodów CPV 90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90510000-5 - usuwanie i obróbka odpadów 90511000-2 - usługi wywozu odpadów 90511200-4 - usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowychSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiejSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.. dostawy materiałów promocyjnych dla projektu pn. Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pisze Paweł Wójcik w LEXZamówienia Publiczne.Wydzielona część Przedmiotu Zamówienia do której realizacji zobowiązany jest Wykonawca..

Opis przedmiotu zamówienia jest niezbędny dla prawidłowego ustalenia wartości zamówienia, a w konsekwencji do zastosowania właściwego trybu udzielenia zamówienia.

wzór nr 2/I 3 Nota korygująca A5 samokopia 6 bl.. Rozporządzenie Ministra Administracji i yfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.. Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych: Nazwa elementu, parametru lub cechy Wymagane minimalne parametry techniczne Wydajność obliczeniowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy zwanym dalej "Zamawiającym" lub "OSE" Wykonawca zwany dalej także "Operatorem" CPV - główny przedmiot: 64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danychSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) - zmieniony w dniu 9-11-2018.. 1 Producent podać 2 Nazwa i typ urządzenia podać 3 Kraj pochodzenia podać 4 Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) Min.. Opis parametrów wymaganych.. 2900 mc3, EUR 6, - zbiornik paliwa minimum 60 litrów, - rozmiar opon min.. Parametr oferowany.. wzór nr 3/I 4 Wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 210x szt wzór nr 4/I 5 Książka orzeczeń lekarskich A4 pozioma .Podsumowując, opis przedmiotu zamówienia musi być: 1) jednoznaczny - niebudzący wątpliwości, dopuszczający tylko jedną możliwość interpretacyjna; 2) wyczerpujący - przedstawiający dane zagadnienia wszechstronnie, szczegółowo; gruntowny, dokładny;Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zęść 1 Serwer Typ 1 .. o szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów o możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF o możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarteSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - ZMIENIONY Część nr I - Dostawa 42 szt. komputerów przenośnych KOMPUTER PRZENOŚNY TYP A - 41 szt. IV Realizacja przedmiotu zamówienia - filmy promocyjne Opracowanie koncepcjiSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot.. R16,szczegÓŁowy opis przedmiotu zamÓwienia Część 1 Dostawa wysokowydajnego systemu obliczeniowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i wyposażeniem dla Pracowni Metod Obliczeniowych i Symulacji oraz Pracowni Sztucznej Inteligencji (Klaster obliczeniowy) PWSTE w Jarosławiu.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Polskie stoisko narodowe (PSN) zostało zaprojektowane jako przestrzeń wystawiennicza o czytelnych i jednorodnych elementach pozwalających na łatwą identyfikację.. ADRES KOMPLEKSU POWIERZCHNIA 1. ul. Banacha ,93 m 2 2. ul. Winnicka ,27 m 2 3. ul. Sękocińska 8 749,74 m 2 4. ul. Nowowiejska 28a 6 029,67 m 2 RAZEM: ,61 m 2 Powierzchnie zewnętrzne: Lp.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet nr 2 Zadanie 1 Stanowisko pomp infuzyjnych.. 2020 5 Zamawiana ilość 40 szt.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametry techniczne - maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 lub 2021, pochodząca z produkcji seryjnej, - silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, moc od 80 do 105 kW, pojemność min..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt