Zasady pisania pracy dyplomowej prz

Pobierz

Strona tytułowa, 2.. Marii Grzegorzewskiej (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora APS nr 127/2021 dn.20.01.2021 r.) więcej.. procedura dyplomowania więcej.. lista na egzamin dyplomowy więcej.Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies.Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.. Wniosek o wydanie dyplomu - wydrukowany i podpisany student przesyła mailem do dziekanatu.. - Spis treści (ew. spis ilustracji, symboli, skrótów i oznaczeń stosowanych w pracy).. Praca dyplomowa.. Aktualności.. Regulamin seminariów dyplomowych i uzyskiwania tytułu zawodowego w APS im.. Podczas opracowywania pracy dyplomowej należy przyjąć następujące ustalenia:Zasady pisania prac dyplomowych ver.. Na koniec wst ępu, który zwykle zajmuje około 1,5 strony, przedstawia si ę ogóln ą budow ę pracy w sposób, który pokazano poni żej.. Po ustaleniu tematu pracy dyplomowej (oraz dokonaniu wyboru formy przygotowaniaOstatni, piąty rozdział został przygotowany jako szablon edycyjny dla pracy dyplomowej.. Opłata za dyplom (dotyczy tylko studentów studiów I-go stopnia) powinna być uiszczona na indywidualne konto studenta najpóźniej w dniu przesyłania wymaganych dokumentów:Wymagania dotyczące w szczególności: formy, układu, treści oraz minimalnej liczby stron zostały określone w obowiązujących na Wydziale Zarządzania Zaleceniach dotyczących redakcji prac dyplomowych dostępnych na stronie Wydziału Zarządzania ()..

Zasady pisania pracy dyplomowej.

Temat i zakres pracy dyplomowej powinny być zgodne z: efektami uczenia sięJest Waszym opiekunem w trakcie pisania pracy dyplomowej.. Ogólne zasady edycji: Papier biały wielkość A4 druk jednostronny Ustawienia strony: margines górny, dolny i prawy szerokość 2,5cm, margines lewy 3,5 cm Rodzaj czcionki Times New Roman lub Calibri Wielkość czcionki:Zasady pisania; APD - instrukcje; Projekt dyplomowy; Obrony zdalne; Do pobrania; Wizytówki pracowników; Rozkład zajęć .. Praca składa si ę z trzech rozdziałów.. Prowadzone zajęcia dydaktyczne.. Praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska): a) jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, b) temat pracy powinien być związany z kierunkiem kształcenia studenta, c) podlega recenzji,Pó źniej nast ępuje prezentacja celu i ewentualnych tez pracy.. Praca powinna mieć: - Stronę tytułową (według zaleceń wydziału).. Rejestruje ona dokumenty cytowane lub wykorzystywane przez autora pracy lub dokumenty tylko związane z tematem dzieła; zamieszcza się ją zwykle na końcu pracy.1.. Zasady pisania pracy dyplomowej na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej.. Jest to bibliografia załącznikowa.. Zasady dyplomowania na Wydziale Mechaniczny ver.. Ocena parametryczna pracowników WZ; Kalkulator liczenia slotów; Wizytówki pracowników; Zgłoszenie osiągnięcia do rejestracji w systemie Dorobek Naukowy; Absolwenci ..

- Karta pracy dyplomowej.

Techniczne zasady pisania prac dyplomowych 2.1 Zasady ogólne Praca dyplomowa licencjacka, inżynierska lub magisterska musi być opracowaniem w formie zwartego tekstu o liczbie stron adekwatnej dla właściwego opracowania tematu.. → Załącznik 1.. Rada Wydziału Zarządzania.. Przed umieszczeniem pracy dyplomowej w systemie APD Promotor może wielokrotnie poddać pracę weryfikacji antyplagiatowej za pomocą indywidualnego konta w JSA.Pisząc prace magisterskie, dyplomowe, projekty w postaci artykułów naukowych, należy podać spis źródeł bibliograficznych, tj. literaturę przedmiotu.. - Wstęp Wstęp powinien opisywać przesłanki pracy, czyli co spowodowało, że dana pracaPraca dyplomowa powinna być napisana w dowolnym edytorze tekstu, umożliwiającym zapis w postaci pliku o rozszerzeniu docx lub tex.. Wymogi podstawowe 1.. 2.pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF - nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa "akceptuję", daty i podpisu promotoraanaliza , jego tematy (zasady pisania prac dyplomowych, praca dyplomowa zasady pisania, zasady pisania pracy dyplomowej) i głównych .ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH..

Samolej: Zasady pisania pracy dyplomowej (wersja 1.0).

Spis treści, 3.. Graduacja; Klub AbsolwentaZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH I.. Praca musi zawierać także streszczenie i analogiczne słowa kluczowe w języku angielskim.. Zakończenie, 7.. Prowadzi Wasz!. Wykaz tabel i rysunków oraz schematów (opcjonalnie).Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy - w wersji elektronicznej w systemie APD.. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne zasady pisania prac oraz podstawowe bł ędy.pracy wraz ze słowami kluczowymi nie może przekraczać 1 strony.. Temat pracy dyplomowej, motywy jego podjęcia, cel pracy i tezy pracy, stosowane metody badawcze, przedmiot pracy i zakres rzeczowy, czasowy i przestrzenny oraz plan pracy i źródła powinny być ustalone w pierwszym semestrze seminarium dyplomowego.. Przedstawione w rozdziale informacje sąZasady pisania prac dyplomowych obowiązujące w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu I.. Studenci.. #atwo mo"na si% porozumie&, dysponuj!ca czasem dla studentów oraz ch%tna .e-mail: .. Zasady pisania pracy dyplomowej.ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I METODYKA REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ 1.1 Wstp "Finis coronat opus".. Dyplomowanie 2020/2021.. Marginesy w całej pracy powinny być ustawione następująco: margines górny - 25 mm.. Konsultacje.. → Załącznik - Wzór strony tytułowej i oświadczenia..

Wykaz skrótów stosowanych w pracy, 4.

Wstęp, 5.. Rozdziały tekstu zasadniczego, 6.. - Formularz recenzji.. Zasady pisania pracy dyplomowej.. Termin składania prac dyplomowych upływa z dniem 20.06.2021 r. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (w tym różnic programowych, przedmiotów warunkowych).Wybór tematu pracy dyplomowej 1.. → Załącznik 2.. Zawartość piątego rozdziału to instrukcja korzystania z tego szablonu.. Główne zainteresowania naukowe.. W tytule pracy należy przytaczać tylko pełne nazwy, nie należy używać skrótów, z wyjątkiem, gdy są one ogólnie znane i przyjęte.2.. Władze Wydziału.. Takim dziełem wieczcym kilkuletni okres studiów wyszych jest praca magisterska, lub jej odpowiednik na wyszych studiach zawodowych - praca dyplomowa.jednolitych studiów magisterskich.. Pracę dyplomową można pisać wewnątrz tego dokumentu, stosując zdefiniowane w nim style.. Również w tym przypadku nie może być ono dłuższe niż 1 strona maszynopisu (patrz załącznik).. Bibliografia (Literatura i Źródła), 8.. → Załacznik 3.. Studia stacjonarne; Studia niestacjonarne; Pracownicy.. 9.W tytule pracy inżynierskiej należy użyć tzw. "słów kluczowych", odzwierciedlających kwintesencję problemu pracy dyplomowej.. - Fiszka bibliograficzna.Strona główna.. Zasady pisania pracy dyplomowej oraz przygotowania i przeprowadzenia egzaminów określają przepisy Regulaminu Studiów UJK oraz Procedura dyplomowania przyjęta dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych.. Mapa serwisu Deklaracja dostępności Polityka prywatności Zgłoś błąd na stronieZasady składania pracy dyplomowej.. Aktualności.. Publikacje.. W wyjątkowych sytuacjach (ważność podjętego tematu) dopuszcza się również przygotowanie pracy magisterskiej o charakterze poglądowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt