Wymień trzy przykłady czynników mutagennych

Pobierz

Czynniki fizyczne.. Zaliczamy do nich czynniki:Wyjaśnij pojęcie MUTAGENY.. ], czynniki mutageniczne, czynniki mutagenne, wszelkie czynniki fiz.. Wyjaśnij 3.Wyjaśnij chorobę galaktozemia i rozwiąż krzyżówkę: Kobieta i mężczyzna nie choruja na galaktozemię, ale są jej nosicielami, spodziewają .MUTAGENY Z fizycznych czynników mutagenicznych można wymienić wszelkiego rodzaju promieniowania jonizujące, kosmiczne, gamma, rentgenowskie, promieniowanie ultrafioletowe.. 5.Jadąca winda 6.Jabłko spadające z drzewa.. - promieniowanie UV, gamma, rentgenowskie- wirusy Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie Zakres podstawowy.. Cz. m.Natomiast jeśli chodzi o mutagenność, to jest to zdaje się jeszcze niesprawdzone.. Osiągnięcia genetyki wykorzystywane są m.in. w uprawie roślin, przemyśle farmaceutycznym, i kryminalistyce.. Jest to grupa związków toksycznych, będąca metabolicznymi produktami pleśni głównie z rodzajów: Penicillium, Fusarium i Aspergillus.. Produkcja auraminy.Czynniki rakotwórcze i mutagenne.. Talidomid jest jak najbardziej mutagenny - uszkadzał DNA płodów.. Na [podstawie konkretnego przykładu przedstaw korzyści płynące z osiągnięć genetyki w jednej z wyżej wymienionych dziedzin.Odpowiedź: Za czynniki mutagenne uważa się czynniki mające zdolność do wywoływania zmian odziedziczonego materiału genetycznego (DNA), które mogą być przyczyną dziedzicznych wad genetycznych lub wzrostu częstości ich występowania..

Podaj po dwa przykłady czynników mutagennych chemicznych i fizycznych.

Do chemicznych czynników mutagennych zalicza się przede wszystkim analogi zasad azotowych, pestycydy, gazy bojowe (iperyt), niektóre barwniki (np. akrydowe), benzopiren w dymie tytoniowym, alkaloid - kolchicynę.Do najczęściej stosowanych czynników mutagenicznych chemicznych zalicza się czynniki alkilujące, analogi zasad purynowych (np. bromouracyl), barwniki akrydynowe (np. proflawina), niektóre alkaloidy (kolchicyna).. 2.Startujący samolot.. 3.Rowerzysta zjeżdżający z górki bez kręcenia pedałami 4.Pociąg na prostym odcinku toru, któremu towarzyszy równomierny stukot kół.. Substancje mutagenne dostają się do organizmu człowieka drogą pokarmową, poprzez skórę i wchłanianie drogą oddechową.1-Czynniki mutagenne: - promieniowanie jonizujące oraz nadfioletowe - czynniki chemiczne wpływające na DNA lub proces replikacji DNA - kwas azotowy III - HNO2, który powoduje dezaminację (usuwa grupy NH2) zasad azotowych co prowadzi do zmiany zasad cytozyny na uracyl, itp. - związki alkilujące (związki mające grupy alikilowe) np. pochodne iperytu - analogi zasad np. 5 bromouracyl analog tyminy - barwniki akrydynowe np. proflawina, akryflawina, oranż akrylowy, których działanie .Kilka znam: promieniowanie jonizujące promieniowanie UV iperyt azotowy wywołuje mutacje u Drosophila melanogaster kwas azotawy HNO2 powoduje mutacje w DNA barwniki akrydynowe sposoby unikania czynników mutagennych nieznam..

Do czynników fizycznych zaliczamy promieniowanie rentgenowskie, jonizujące i gamma.

1.Człowiek wjeżdżający schodami ruchomymi.. Najważniejsze z nich to ochratoksyna A .. Czynniki szkodliwe i .Przyjrzyjmy się nieco bliżej najlepiej poznanym związkom rakotwórczym, powszechnie występującym w spożywanej przez nas żywności.. wywołujące w żywych organizmach zmiany dziedziczne, czyli mutacje działają bezpośrednio lub przez różne składniki komórki na DNA, powodując utrwalone zmiany w jego składzie nukleotydowym wśród mutagenów fizycznych najwyraźniejszy wpływ mutageniczny wykazuje promieniowanie .Czynniki fizyczne.. Największy odsetek wśród podmiotów objętych kontrolą stanowiły zakłady średnie (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) i małe (od 10 do 49) - odpowiednio 36% .Czynniki wywołujące mutacje mogą być natury fizycznej lub chemicznej.. 2.1 Mutageny chemiczne; 2.2 Fizyczne mutageny; 2.3 Biologiczne mutageny; 3 Jak one działają: rodzaje mutacji powodowanych przez czynniki mutagenne.. Substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji, jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i .Wskaż sytuacje, w których ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym..

Podstawowy podział czynników fizycznych zawiera się w podziale na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

yeast Posty: 2248- wymienić czynniki mutagenne - wyjaśnia terminy: mutacja recesywna, mutacja dominująca, gen sprzężony z płcią, gen autosomalny - wymienia rodzaje mutacji - klasyfikuje mutageny do poszczególnych grup - klasyfikuje choroby genetyczne według rodzaju mutacji - przewiduje skutki oddziaływań wybranych mutagenówNależy dodać, że w skontrolowanych zakładach inspektorzy pracy stwierdzili przypadki występowania więcej niż jednej z grup czynników rakotwórczych lub mutagennych.. Cz. m.Do najczęściej stosowanych czynników mutagenicznych chemicznych zalicza się czynniki alkilujące, analogi zasad purynowych (np. bromouracyl), barwniki akrydynowe (np. proflawina), niektóre alkaloidy (kolchicyna).. Po gimnazjumDo chemicznych czynników mutagennych zaliczamy: kwas azotowy (HNO 2 ) - kwas azotowy działa na DNA podczas całego cyklu komórkowego powodując dezaminację guaniny, adeniny i cytozyny przekształcając je odpowiednio w ksantynę, hipoksantynę i uracyl.Podaj przykłady czynników mutagennych ( fizycznych, chemicznych, biologicznych- patrz www,epodręcznik) 2.Choroby człowieka mogą być wywołane przez mutacje genowe i chromosomowe.. Najważniejsze z nich: mutageny chemiczne: niektóre kwasy (np. kwas azotawy) aminy (np. anilina) pestycydy; niektóre trujące środki bojowe (iperyt jako czynnik alkilujący DNA) barwniki wiążące DNA (interkalujące) benzopiren w dymie tytoniowymPODZIAŁ CZYNNIKÓW MUTAGENNYCH: • Fizyczne:promieniowanie jonizujące(rendgenowskie x), promieniowanie y, promieniowanie ultrafioletowe, podwyższona temperatura..

Cząsteczki DNA pochłaniając takie promieniowanie ulegają zniszczeniu przez rozczepienie.Do czynników rakotwórczych i mutagennych zalicza się: 1.

Choroby Alergia Katar Astma Zapalenie zatok Przeziębienie Opryszczka Nowotwory Angina Zapalenie płuc Alzheimer Cukrzyca Depresja Refluks Grypa GrzybicaCzynniki fizyczne: a) promieniowanie jonizujace b) promieniowanie ultrafioletowe c) wysoka temperatura Czynniki chemiczne: a) kw azotowy b) iperyt c) barwniki akrydynowe d) analogi zasad azotowych e) nadtlenek wodoru f) amoniak g) bezopiren h) kolchicyna Czynniki biologiczne: a) wirusy (opryszczki, różyczki)2 Rodzaje czynników mutagennych.. 3.1 Tautomeryzacja zasad; 3.2 Włączenie analogicznych podstaw; 3.3 Bezpośrednie działanie na bazy; 3.4 Dodawanie lub usuwanie baz; 4 odniesienia; Co to jest mutacja?Takimi czynnikami mutagennymi są: - promieniowanie (ultrafiolet, jonizujące) - wysoka temperatura - czynniki chemiczne: - kwas azotowy (III) - HNO2 - powoduje usunięcie grup aminowych z zasad azotowych, co powoduje np. zamianę cytozyny w uracyl - związki alkilujące (np. iperyt i jego pochodne) - powodują dołączanie do zasad azotowych grup alkilowych, co również zmienia ich charakter - analogi zasad azotowych (np. bromouracyl) - nie są prawidłowo odczytywane podczas transkrypcji .Czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia mutacji nazywamy czynnikami mutgennymi, lub krócej - mutagenami.. Zadanie 2.. Czynniki mutagenne to zewnętrzne bodźce powodujące powstawanie mutacji genowych w komórkach organizmów żywych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt