Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Pobierz

(w przypadku ogłoszeń w BZP nie można dokonywać sprostowań dotyczących przedmiotu zamówienia, a jakDo stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia niezbędne są podane niżej dokumenty powołane.. 3.opis przedmiotu zamówienia-zmiana - Przetargi - Gaz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NP/2015/04/0341/POZ Załącznik nr 1 do Specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ZMIANA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem urządzeń: części zamiennych do kotłów do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu o parametrach .W postępowaniu na wykonawstwo prac budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (naruszenie art. 29 ust.. W takim wypadku oferta wykonawcy zawierająca w swej treści odwołanie do najbardziej ogólnej interpretacji użytego przez zamawiającego sformułowania powinna być uznana za zgodną z treścią siwz.Zamówienie było realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", dlatego opis przedmiotu zamówienia został dokonany za pomocą programu funkcjonalnoużytkowego (PFU).. Zgodnie z art. 38 ust.. W pierwszej bowiem kolejności wskazuje, czy zainteresowany wykonawca może złożyć .. Niekiedy po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zachodzi po stronie zamawiającego potrzeba wykonania robót (usług) dodatkowych lub zamiennych.Chodzi o roboty (usługi), które nie zostały przewidziane ani w dokumentacji przetargowej (w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w opisie przedmiotu zamówienia .Za to taka zmiana możliwa jest wtedy, gdy wynika np. z modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, w tym z uzgodnienia innego sposobu jego wykonania..

... że przedmiot zamówienia po zmianach nie ...Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1.

1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; dalej: upzp) oraz w drukach ZP-1 i ZP-2.. 4 ustawy zamawiający będzie dokonywał zmian ogłoszeń samodzielnie, tj. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu .WYJAŚNIENIE / ZMIANA Dotyczy: wyjaśnienia/zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia, Wzoru formularza oferty, Ogłoszenia o zamówieniu, numer postępowania: 316/RZ/2019 Zamawiający - 2.. 2 pkt 3 upzp) ustawodawca posługuje się pojęciem "określenie przedmiotu zamówienia .Pobierz: Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2020-11-27 15:05:26 zmiana treści ogłoszenia Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2020-12-01 14:02:08 Odpowiedź na zapytania i zmiana ogłoszenia i opisu przedmiotu zamówieniaReguluje to art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).. 1 pkt 4 .1.. Na udzielenie zamówienia składa się szereg warunków do spełnienia nie tylko po stronie wykonawcy, ale również zamawiającego, zwłaszcza odpowiedni opis przedmiotu zamówienia.Witam Z różnych powodów muszę dokonać zmiany w opisie przedmiotu zamówienia..

Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

Obydwie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.Zamawiający będzie w szczególności uprawniony do zmiany w ogłoszeniu informacji odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 139 ust.. Dostawa dźwigów/platform spełniających wymagania zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (wymiary platformy, rodzaj drzwi, rodzaj wykończenia, oświetlenie, rodzaj przycisków, aparatura sterowania, max.. 2 oraz art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz naruszenie w zakresie zmian umowy ( tj. naruszenie art. 144 ust.. udźwig, ilość przystanków, itp.) 2.Zmiana opisu przedmiotu zamówienia poprzez obniżenie parametrów zamawianego sprzętu medycznego w stosunku do postępowań prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego wyklucza możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, bowiem pierwotne warunki zamówienia zostały istotnie zmienione.. W ramach PFU zamawiający wskazał, że zamówienie obejmuje odcinek określonej ulicy na długości 270 m.Możliwość zakwestionowania opisu przedmiotu zamówienia poprzez złożenie odwołania jest jednak ograniczona tylko do zamówień, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi .Pojęcie "opis przedmiotu zamówienia" występuje wyłącznie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust..

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Postępowanie jest powyżej progów unijnych.. Analizując zatem kontekst oraz znaczenie przepisu art .Zakres przedmiotowy umowy.. Pytanie czy dokonując zmiany w opisie przedmiotu zamówienia muszę wysłać sprostowanie do Dziennika Urzędowego UE, a po drugie czy wogóle mogę to zrobić?. Artykuł ten określa obowiązki leżące po stronie zamawiających, stanowiące w znacznej części kontynuację aktualnych obowiązków zamawiającego, w zakresie przygotowania ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia (obecnej SIWZ) oraz opisu przedmiotu .Opis przedmiotu znaczenia ma fundamentalne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji (zob.1 Znak sprawy: KA-2/2/ZO/2015 Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W związku z wpłynięciem zapytań do treści Zapytania ofertowego pn.: Dostawa 7 szt. defibrylatorów wraz z szafkami, defibrylatora szkoleniowego - 1 szt. oraz zapewnienie szkolenia z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie i zakresie przedmiotu .Poniższe propozycje tekstów, które można użyć przy tworzeniu Opisu Przedmiotu Zamówienia należy dostosować do swoich potrzeb..

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu: 5.0: 24.06.2020 15:21 Jacek Maraszek Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek - UWAGA!

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.. W charakterystyce ogłoszenia o zamówieniu (np. art. 48 ust.. nr 2 Formularz oferty wersja edytowalna Odpowiedź 1 (10.09.2020 r.)Zdarza się, że zamawiający przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia posłuży się pojęciem nieprecyzyjnym, które nie zostanie wyjaśnione w trybie art. 38 ust.. nr 1 Oświadczenie wersja edytowalna zał.. * PN-A-74014 Przetwory zbożowe - Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w 10% roztworze kwasu solnego.2) zmiany sposobu świadczenia usługi w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy - bez zmiany wynagrodzenia,•Oddział4 Opis przedmiotu zamówienia(art. 99 -103) •Oddział5 Przedmiotowe środkidowodowe - środki dowodowe jakich możewymagaćzamawiającyod wykonawcy w celu weryfikacji czy oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgodne z wymaganymi cechami zawartymi w szczególnościw opisie przedmiotu zamówienia(art. 104-107)Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia 1 (10.09.2020 r.) Zmiana ogłoszenia 2 (10.09.2020 r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana SIWZ (10.09.2020 r.) zał.. ustawy w zw. z art. 77 § 1 Kodeksu .Przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.. Zachęcamy do szczególnego zwrócenia uwagi na kompetencje i doświadczenie potencjalnych wykonawców w realizacji badań dostępności cyfrowej.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS TECHNICZNY MEBLI - ZMIANA Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i innego wyposażenia dla Biura Radców Prawnych, mieszczącego się w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, I p. pok.. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust.. 120 i 120a.Zamawiający nie może również opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie gdy zamawiający nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" (art. 29 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt